Znajdziesz nas na

Regulamin formularza kontaktowego

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi formularza kontaktowego drogą elektroniczną przez Dorotę Jaworska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dorota Jaworska A.M.I.P. [dalej jako Usługodawca] z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności: w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, nr 146 lok. B 66-400, e-mail: dorota.jaworska@swiadomamama.pl  
 2. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, która drogą elektroniczną przesłała wiadomość z użyciem formularza kontaktowego zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługodawca świadczy Usługobiorcom bezpłatnie usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnianiu formularza kontaktowego w celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą (zwaną dalej: Formularz kontaktowy).
 4. Usługobiorca korzysta z Formularza kontaktowego drogą elektroniczną poprzez:
  1. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści;
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 5 Regulaminu;
  3. podanie imienia, nazwiska nadawcy i adresu e-mail, na który odpowiedź Usługodawcy ma być przesłana.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu e-mail) przez Usługodawcę w celu korespondencji przez Formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przechowywane w czasie realizowania korespondencji do momentu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę albo zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę. Wyrażenie zgody, o której mowa w poprzednim zdaniu, jest dobrowolne, przy czym konieczne dla korespondencji przez Formularz kontaktowy i brak wyrażenia zgody wyklucza realizację usługi.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);
 2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
 3. posiadanie skrzynki poczty elektronicznej.
 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w Formularzu kontaktowym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca może zakończyć działanie Formularza kontaktowego w każdym czasie bez podawania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 3. Usługobiorca może zrezygnować z usługi Formularza kontaktowego  w każdym czasie poprzez (a) wpisanie adresu e-mail oraz zaznaczenie okienka „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” albo (b) przesłanie wiadomości e-mail o tytule „Rezygnuję z Formularza kontaktowego” na adres: office@swiadomamama.pl
 4. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na adres: office@swiadomamama.pl . Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 5. Wszelkie udostępnione w ramach Formularza kontaktowego treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści  wysyłane w ramach Formularza kontaktowego stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów ich autorów w chwili  ich publikacji oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy w jakiejkolwiek sprawie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikacji oraz poglądów i stanowisk w nich wyrażonych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z podejmowaniem lub nie podejmowaniem przez Usługobiorców lub osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści otrzymanych w ramach Formularza kontaktowego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. i zastępuje poprzedni regulamin.
 7. Usługodawca może w każdej chwili zmienić Regulamin, o czym powiadomi Usługobiorcę w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wraz linkiem do nowej treści Regulaminu oraz linkiem zawierającym oświadczenia o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na nową treść Regulaminu. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie, automatycznie pociąga za sobą zakończenie korespondencji drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę w Formularzu kontaktowym adres skrzynki poczty elektronicznej oraz usunięcie tych danych z katalogu Usługodawcy.