Sponsorzy

Regulamin

1. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1.1. Właścicielem serwisu jest A.M.&P. Dorota Jaworska z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Wyszyńskiego 148B Gorzów Wielkopolski, NIP 599 109 68 47, REGON: 210442037.
1.2. Administratorem serwisu jest projekt Świadoma Mama prowadzony przez właściciela serwisu.
1.3. Celem działalności serwisu jest udostępnianie Użytkownikom serwisu wiedzy na temat pielęgnacji dzieci w wieku do 36-ego miesiąca życia, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów serwisu w celu zweryfikowania przez Użytkowników swojej wiedzy na powyższy temat.
1.4. Niezbędnym dla korzystania z serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
1.5. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. UCZESTNICTWO W SERWISIE
2.1. Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych. Dla uzyskania statusu Użytkownika niezbędne jest zaakceptowanie postanowień regulaminu i zrealizowanie procedury rejestracji w serwisie zakończonej skutecznym założeniem konta.
2.2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w serwisie skutkującej założeniem konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: spełnia wszystkie przewidziane w regulaminie warunki do zostania Użytkownikiem serwisu, zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu.
2.3. Użytkownik poprzez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych i innych informacji oraz danych przekazanych Administratorowi w związku z uczestnictwem w serwisie.
2.4. Administrator posiada prawo zablokowania konta Użytkownika lub jego usunięcia w przypadkach: naruszenia niniejszego regulaminu, prób jawnej jak i ukrytej reklamy jakichkolwiek produktów bez zgody Administratora, jak i zamieszczania treści uważanych powszechnie za obraźliwe w swoim profilu.
2.5. Administrator korzysta z danych osobowych na potrzeby kampanii promocyjnych i reklamowych oraz konkursów w celu wyłonienia ich zwycięzców, jak również w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu*
2.5 Po zamieszczeniu danych na stronie serwisu ŚwiadomaMama.pl, rejestrujący się Użytkownik otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomość zawierającą link potwierdzający rejestrację w serwisie.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
3.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno konto. Zakazuje się udostępniania swojego konta innym osobom, jak i korzystania z kont należących do innych osób.
3.2. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników,
d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych osób.
3.3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym dźwięki, filmy, zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
3.4. Użytkownik, umieszczając na swoim koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników serwisu ŚwiadomaMama.pl.
3.5. Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

4. ZABLOKOWANIE KONTA
4.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu bądź innych Użytkowników. Administrator ma również prawo zablokować konto Użytkownika, który łamie zasady określone w niniejszym regulaminie.
4.2. Zabronione jest używanie słów i symboli powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
4.3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto lub edytować podane dane, bez podawania przyczyn, w drodze procedury podanej na stronie http://swiadomamama.pl/.
4.4. Administrator ma prawo zablokować konto w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu.
4.5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć, dźwięków i filmów umieszczonych na serwisie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z regulaminem.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników.
5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z awarii, dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni.
5.3. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.
5.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu ŚwiadomaMama.pl.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6.2. Aktualny regulamin jest dostępny w serwisie ŚwiadomaMama.pl. 
6.3. Właściciel serwisu pozostawia sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie przy jednoczesnym obowiązku poinformowania o tym Użytkowników serwisu za pomocą mailingu.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)